ตราประจำจังหวัด

มาตรฐาน

จังหวัดชุมพร

ภาพคนยืน หมายถึง เทวดาที่ประทานพรให้แก่ชาวเมือง และกองทัพที่จะยกออกไปทำศึก

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดระนอง
ตราประจำจังหวัดระนองมีความหมายดังนี้
เลข 5 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ปราสาท หมายถึง พระที่นั่งรัตนรังสรรค์
ภูเขา หมายถึง ภูเขานิเวศน์คีรี
พานแว่นฟ้า หมายถึง ชาวจังหวัดระนอง

จังหวัดสุราษฏฐานีหมายถึง พระบรมธาตุไชยา กล่าวกันว่า พระบรมธาตุไชยา เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญที่สุดของจังหวัด เป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวจังหวัด สุราษฎร์ธานี และนักท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้อักษรย่อว่า
“สฎ”

จังหวัดกระบี่ความหมาย:
      กระบี่ไขว้ หมายถึง ดาบโบราณซึ่งครั้ง หนึ่ง มีผู้ค้นพบในท้องที่จังหวัด
      ภูเขา  คือ เทือกเขาพนมเบญจาที่สูงสุดใน แถบนั้นมีเมฆปกคลุมตลอดเวลา และกั้นเขตแดนกับจังหวัดอื่น
      ทะเล  คือ ชายอาณาเขตอีกด้านหนึ่งซึ่งติด  ต่อกับมหาสมุทรอินเดีย

ตราประจำจังหวัดสตูล   ความหมาย:                
     รูปพระสมุทรเทวาสถิตอยู่บนแท่นหินกลางทะเลเบื้องหลังมีรัศมีพระอาทิตย์อัสดง พระสมุทรเทวาคือ เทวดาผู้ปกป้องรักษามหาสมุทร บัลลังค์หิน คือ วิมารของเทวดา พระอาทิตย์อัสดง คือ ฝั่งทะเลตะวันตก หรือมหาสมุทรอินเดียนั่นเอง

ตราประจำจังหวัดสงขลาความหมาย:
   –  หมายถึง รูปหอยสังข์ซึ่งยังค้นหาหลักฐานของความหมายได้ไม่แน่ชัด แต่บุคคลบางคนบอกที่มาของตราประจำจังหวัดนี้ว่า เดิมเคยเป็นตรากระดุมเสื้อฉลองพระองค์ ของกรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุยเดชวิกรมบรมชนกนาถ ต่อมากรมศิลปากรออกแบบตราสังข์ ใช้เป็นเครื่องหมายตราจังหวัดสงขลา

ตราประจำจังหวัดยะลาีความหมาย:
  –  หมายถึง พื้นที่ของจังหวัดยะลาอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุก และอาชีพหลักของประชาชนในอดีต คือ การทำเหมืองแร่ดีบุก

ตราประจำจังหวัดภูเก็ต  สตรีทั้งสองท่านทีปรากฏอยู่ในดวงตราประจำจังหวัดภูเก็ตคือ ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร สองพี่น้องผู้สร้างวีรกรรมเป็นผู้นำในการรักษาเมืองถลางให้พ้นภัยจากพม่าในปี พ.ศ.2328 ตรงกับช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
   ศึกครั้งนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “สงครามเก้าทัพ” พม่ายกกองทัพเข้ามารุกรานไทยทางหัวเมืองตะวันตกแถบเมืองกาญจนบุรีและหัวเมืองชายฝั่งทะเลของไทยเป็นจำนวนถึง 9 ทัพด้วยกัน    เมืองถลางซึ่งเป็นหัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านใต้ก็ถูกเข้าตีเช่นกัน เมืองถลางตกอยู่ในภาวะคับขันเพราะเจ้าเมืองถลางถึงแก่อนิจกรรมพอดี ทำให้ขาดผู้นำทัพ ท่านผู้หญิงจันผู้เป็นภริยาของท่านเจ้าเมืองและคุณมุกผู้เป็นน้องสาวจึงร่วมคิดวางแผนเพื่อต่อสู้กับพม่าด้วยวิธีต่างๆ ทำให้กองทัพพม่าไม่สามารถตีทัพเมืองถลางได้ พม่าตั้งล้อมเมืองถลางอยู่เป็นเดือนจนในที่สุดกองทัพพม่าขาดเสบียงอาหารจึงต้องถอยทัพกลับไป
     ด้วยคุณงามความดีของสตรีสองพี่น้องในเหตุการณ์ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงได้พระราชทานอิสริยยศให้ท่านผู้หญิงจันเป็น “ท้าวเทพกระษัตรี” และคุณมุกน้องสาว เป็น “ท้าวศรีสุนทร” ชาวเมืองภูเก็ตให้ความศรัทธา และถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อสู้เพื่อบ้านเมืองจึงนำรูปของท่านทั้งสองมาเป็นสัญลักษณ์ในตราประจำจังหวัดภูเก็ตดังที่เห็นในปัจจุบัน

ตราประจำจังหวัดพัทลุง

ความหมาย:
     –   หมายถึง จังหวัดพัทลุง ได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาแล้ว 12 ครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี พุทธศักราช 2467 ย้ายจากตำบลลำปำมาอยู่ที่ตำบลคูหาสวรรค์ ใกล้กับภูเขาอกทะลุซึ่งสูงเด่นอยู่บนที่ราบ มองเห็นจากที่ไกลได้ทุกทิศ บนยอดเขามีเจดีย์เก่าสร้างเอาไว้องค์หนึ่งซึ่งในปัจจุบันนี้ยังเหลือฐาน ตั้งแต่นั้นชาวพัทลุงก็ไม่ต้องระเหเร่ร่อนอีกต่อไป ชาวเมืองจึงถือเอาภูเขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์ และ หลักเมืองของจังหวัด

ตราประจำจังหวัดพังงาความหมาย;
   –  รูปเขาช้าง   หมายถึง สัญลักษณ์ภูเขาสูงรูปช้าง ซึ่งอยู่หลังศาลากลางจังหวัดพังงา ประวัติศาสตร์กล่าวว่าในพ.ศ. 2532  พม่ายกกองทัพมาตีหัวเมืองฝ่ายใต้ (ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง ถลาง)ราษฎรบางส่วนที่ไม่มีอาวุธ และกำลังจะต่อสู้ต้องอพยพไปหลบภัยอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำพังงา ซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ และตั้งหลักแหล่งอยู่ตรงนั้นตลอดมา
   –  รูปเรือขุดแร่  หมายถึง สัญลักษณ์การประกอบอาชีพในอดีตของจังหวัดพังงาที่มีอาชีพหลักทางด้านการทำเหมืองแร่ดีบุก สามารถผลิตแร่ดีบุกได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศและเป็นที่ยอมรับกันว่า ในอดีตนั้นเศรษฐกิจและอาชีพของจังหวัดพังงาขึ้นอยู่กับแร่เป็นสำคัญ
   –  รูปเขาตะปู  หมายถึง  สัญลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา        

ตราประจำจังหวัดปัตตานีความหมาย:
–  หมายถึง ปืนนางพญาตานี ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (ขนาดยาว 3 วา ศอกคืบนิ้วครึ่ง กระสุน 11 นิ้ว) ซึ่งเป็นปืนใหญ่กระบอกสำคัญที่ใช้ป้องกันเมืองปัตตานีตลอดมา ชาวเมืองจึงถือว่าเป็นคู่บ้านคู่เมืองมาแต่สมัยโบราณ

ตราประจำจังหวัดนราธิวาสความหมาย:
    –  รูปเรือใบเต็มลำแล่นกางใบ หมายถึง สัญลักษ์ของจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเล มีการค้าขาย การประมง และการติดต่อกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในเรือมีรูปช้างเผือกประดับเครื่องคชาภรณ์อยู่ในวงกลม หมายถึง ช้างสำคัญคู่บุญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่อว่า “พระศรีนรารัฐราชกิริณี

ตราประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ความหมาย:
   –  พระบรมธาตุเปล่งรัศมี ล้อมรอบด้วย 12 นักษัตรหมายถึง แคว้นศริธิธรรม นครโบราณซึ่งมีเมืองขึ้น12 แห่ง แต่ละแห่งใช้ตรา 12 ราศี ประจำเมือง

ตราประจำจังหวัดตรัง  ความหมาย:
    –  ภาพสะพานกระโจมไฟหมายถึง: จังหวัด
       ตรังเคยเป็นเมืองท่าทำการค้าขายกับต่างประเทศ
    –  ภาพลูกคลื่น: หมายถึง: ลักษณะพื้นที่ของ
       จังหวัดตรัง เป็นเนินเล็ก ๆ สูงๆ ต่ำๆ คล้ายลูกคลื่น

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s